องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ : 045 756871
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

- ระบบสารสนเทศข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ                                                                                                   


​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00114
วันนี้ 00017
วานนี้ 00057
เดือนนี้ 00758
เดือนก่อน 01199
ปีนี้ 09189
ปีก่อน 15576
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ปี2567 - 12 มิ.ย. 2567(ดู 3) 
  กำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 - 12 มี.ค. 2567(ดู 229) 
  ประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 - 23 ม.ค. 2567(ดู 273) 
  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 16 ม.ค. 2567(ดู 266) 
  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือบุคคลภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ประจำปี 2567 - 2 ม.ค. 2567(ดู 260) 
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ พ.ศ.๒๕๖๖ - 27 ต.ค. 2566(ดู 311) 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพ"การทำไม้กวาดจากพลาสติกเหลือใช้" - 25 ก.ย. 2566(ดู 343) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2567 - 9 พ.ค. 2567(ดู 37) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2567 - 2 พ.ค. 2567(ดู 34) 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 - 22 เม.ย. 2567(ดู 52) 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 และสมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2568 - 7 ก.พ. 2567(ดู 36) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 - 2 ก.พ. 2567(ดู 105) 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 - 26 ม.ค. 2567(ดู 114) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 - 18 ม.ค. 2567(ดู 128) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร - 12 มิ.ย. 2567(ดู 10) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคำไผ่เหนือ หมู่ที่ 4  - 24 พ.ค. 2567(ดู 30) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบโคนเสาพับได้ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย บ้านโนนหนองผือ หมู่ที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ - 17 พ.ค. 2567(ดู 39) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 22 เม.ย. 2567(ดู 30) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 9 เม.ย. 2567(ดู 102) 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 9 เม.ย. 2567(ดู 80) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองสองห้อง - บ้านหนองนกเขียน - 30 ก.ย. 2565(ดู 315) 
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้ององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-12
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้ององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-12
  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-07
  ซื้อซื้อครุภัณฑ์ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-07
  จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุม สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-07
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31

ภาพกิจกรรม

1 อปท. 1 สวนสมุนไพร (ดู 26)

ภาพกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คำไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 302)

วารสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 เมษายน 2564 (ดู 299)

วารสาร อบต.คำไผ่ (ดู 307)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

นายกองค์การบริิหารส่วนตำบลคำไผ่ มอบนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันฯ(No Gift Policy) (ดู 246)

อบต.คำไผ่ รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA (ดู 331)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

เวทีประชาคม การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ (ดู 95)

การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 460)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 608)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 639)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สวนสาธารณะหนองผักแว่น ม.6 บ้านพอก ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (ดู 320)

วัดโสมนัสยาราม (ดู 362)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กระเป๋าสาน (ดู 345)

เกษตรปลอดสารพิษ (ดู 338)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน : [5 มิ.ย. 2567]
  สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 : [5 มิ.ย. 2567]
  สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 : [5 มิ.ย. 2567]
  วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-Services : [15 พ.ค. 2567]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 : [15 พ.ค. 2567]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน : [7 พ.ค. 2567]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน : [7 พ.ค. 2567]
  สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 : [1 พ.ค. 2567]
  สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง(E-Service) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 : [1 พ.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร