องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายประสิทธิ์ พันธ์ภักดิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


จ่าสิบเอก ดร.วสันต์ วรเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการช่วยขับเคลื่อนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายเสงี่ยม งิ้วลาย
จ้างเหมาบริการ


นายสุนทร ผ่านเมือง
จ้างเหมาบริการ


นายบุญมี บุญยืน
จ้างเหมาบริการ


นายวิรักษ์ พวงศรี
จ้างเหมาบริการ