องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ : 045 756871
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

- ระบบสารสนเทศข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ                                                                                                   


​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00043
วานนี้ 00107
เดือนนี้ 01594
เดือนก่อน 01272
ปีนี้ 10628
ปีก่อน 05167
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566  - 9 ส.ค. 2566(ดู 12) 
  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 10 ก.ค. 2566(ดู 43) 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร - 19 มิ.ย. 2566(ดู 33) 
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปี 2566 - 28 เม.ย. 2566(ดู 43) 
  รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 - 28 เม.ย. 2566(ดู 44) 
  รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 - 31 มี.ค. 2566(ดู 31) 
  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 - 16 ก.พ. 2566(ดู 64) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566  - 3 ส.ค. 2566(ดู 10) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 - 27 ก.ค. 2566(ดู 19) 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 - 18 ก.ค. 2566(ดู 18) 
  การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  - 10 พ.ค. 2566(ดู 71) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2566 - 3 พ.ค. 2566(ดู 15) 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 - 25 เม.ย. 2566(ดู 75) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 - 27 มี.ค. 2566(ดู 13) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองสองห้อง - บ้านหนองนกเขียน - 30 ก.ย. 2565(ดู 46) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพอก - วัดโพธิ์ทอง หมู่ 6 ตำบลคำไผ่ - 30 ก.ย. 2565(ดู 59) 
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างสถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ - หมู่ ๔ - 25 พ.ค. 2564(ดู 115) 
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์สาธิตการตลาด - 20 พ.ค. 2564(ดู 90) 
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4 มี.ค. 2564(ดู 69) 
  ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (27 มีนาคม 2562) - 27 มี.ค. 2562(ดู 85) 
  ซื้อวัสดุสำนักงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-11
  ซื้อวัสดุตามโครงกาบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-11
  จ้างออกแบบสำนักงาน อบต.คำไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-11
  จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางสี่ประตู หมายเลขทะเบียน กฉ 1408 ยโสธร ช่วงเดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-08
  ซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-07
  ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-05
  ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-05

ภาพกิจกรรม

อบต.คำไผ่ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ดู 56)

กิจกรรมปลูกป่าชุมชน (ดู 54)

วารสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 เมษายน 2564 (ดู 53)

วารสาร อบต.คำไผ่ (ดู 74)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

อบต.คำไผ่ รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA (ดู 76)

นายก อบต.คำไผ่ เรียกประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ดู 69)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 48)

การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 (ดู 56)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 350)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 414)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สวนสาธารณะหนองผักแว่น ม.6 บ้านพอก ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (ดู 27)

วัดโสมนัสยาราม (ดู 99)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กระเป๋าสาน (ดู 81)

เกษตรปลอดสารพิษ (ดู 74)

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 : [12 ก.ย. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 : [10 ส.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 : [9 ส.ค. 2566]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 : [4 ส.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 : [3 ส.ค. 2566]
  ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล : [10 ก.ค. 2566]
  ทะเบียนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร : [7 ก.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 : [10 พ.ค. 2566]
  รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล : [20 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร