องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โทรศัพท์ : 045 756871
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

- ระบบสารสนเทศข้อมูลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ                                                                                                   


​​
แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00019
วานนี้ 00059
เดือนนี้ 01169
เดือนก่อน 02138
ปีนี้ 06807
ปีก่อน 15576
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 - 2 ก.พ. 2567(ดู 64) 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 - 26 ม.ค. 2567(ดู 52) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 - 18 ม.ค. 2567(ดู 59) 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 - 15 ม.ค. 2567(ดู 57) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2566 - 4 ธ.ค. 2566(ดู 71) 
  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 - 24 พ.ย. 2566(ดู 264) 
  ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566  - 3 ส.ค. 2566(ดู 260) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 9 เม.ย. 2567(ดู 32) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองสองห้อง - บ้านหนองนกเขียน - 30 ก.ย. 2565(ดู 279) 
  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านพอก - วัดโพธิ์ทอง หมู่ 6 ตำบลคำไผ่ - 30 ก.ย. 2565(ดู 296) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 19 ก.ย. 2565(ดู 54) 
  ประกาศสอบราคาก่อสร้างสถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ - หมู่ ๔ - 25 พ.ค. 2564(ดู 350) 
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศูนย์สาธิตการตลาด - 20 พ.ค. 2564(ดู 340) 
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก - 4 มี.ค. 2564(ดู 313) 
  จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียง ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-18
  ซื้อชุดกีฬาสำหรับนักกีฬา ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล อบจ.ยโสธร ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-18
  ซื้อเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล อบจ.ยโสธร ต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-18
  ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-09
  จ้างเหมาบริการไถกลบ และขุดดิน บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ตามโครงการจ้างเหมาบริการ ไถดัน ไถกลบ และขุดดิน บ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ประจำปี 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-11
  ซื้อเพื่อใช้ในการดำเนินการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-10
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-10

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คำไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 235)

มอบขยะอันตรายเพื่อกำจัดให้ถูกวิธี (ดู 212)

วารสารหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ 4 เมษายน 2564 (ดู 277)

วารสาร อบต.คำไผ่ (ดู 281)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

นายกองค์การบริิหารส่วนตำบลคำไผ่ มอบนโยบายไม่รับของขวัญของกำนันฯ(No Gift Policy) (ดู 208)

อบต.คำไผ่ รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA (ดู 303)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

เวทีประชาคม การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ (ดู 54)

การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 411)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 586)

follow us in feedly อาการไวรัสโคโรน่า อาการแบบไหนเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ดู 622)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สวนสาธารณะหนองผักแว่น ม.6 บ้านพอก ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (ดู 280)

วัดโสมนัสยาราม (ดู 338)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กระเป๋าสาน (ดู 322)

เกษตรปลอดสารพิษ (ดู 310)

ดาวน์โหลดใหม่

  ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567-2569) ฉบับที่ 2 : [10 เม.ย. 2567]
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนมีนาคม 2567 : [5 เม.ย. 2567]
  ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล : [5 เม.ย. 2567]
  การประเมินความเสี่ยงทุจริตในประเด็นเกี่ยวกับสินบน : [4 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต : [4 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) : [1 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 : [8 มี.ค. 2567]
  ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 : [5 มี.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร