องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางชบา คำแพง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายวิเชียร ประทุมมา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวลำไพร พรมจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางปวริศา แสงศรีธาดา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวรางค์ภรณ์ จันทร์ศรีนะ
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางบัวทิพย์ สอนเผือก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุนิตยา มูลสาร
ครูพี่เลี้ยง


นางสาววนิดา วงเวียน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรัฐนันท์ โชติเนตร
ผู้ดูแลเด็ก


นางจิรวดี จันธศร
ผู้ดูแลเด็ก


นายศักดิ์สิทธิ์ บำรุงกิจ
คนงานทั่วไป