องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1/2567   10 ม.ค. 2567 26
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/2566   10 พ.ย. 2566 72
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566   4 ส.ค. 2566 109
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566   29 มี.ค. 2566 59
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566   27 ก.พ. 2566 118
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   14 ก.พ. 2566 39
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565   1 ธ.ค. 2565 108
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)   30 ก.ย. 2564 132
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)   14 มิ.ย. 2562 76
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว   1 ต.ค. 2560 73
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)   1 ต.ค. 2560 59
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)   3 ต.ค. 2559 59
แผนพัฒนาสามปี (2559-2561)   1 ต.ค. 2558 64
แผนพัฒนาสามปี (2555 – 2557)   3 ต.ค. 2554 83