องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายประสิทธิ์ พันธ์ภักดิ์
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.คำไผ่
เบอร์โทร : 0857590460


นายประสิทธิ์ พันธ์ภักดิ์
รองปลัด อบต.คำไผ่
เบอร์โทร : 0857590460


นางแสนพันธ์ หาริชัย
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0622656624


นางวนิดา รสหอม
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0854135188


นางวนิดา รสหอม
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0854135188


นางชบา คำแพง
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0903322455


นายประสิทธิ์ พันธ์ภักดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร : 0857590460


นางสาวดวงตา อุปชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 0804908303


นางสาวดวงตา อุปชัย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
เบอร์โทร : 0804908303