องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายประเทือง วันฤกษ์
ประธานสภา อบต.คำไผ่
เบอร์โทร : 061 0831681


นายมุก แสงขันธ์
รองประธานสภา อบต.คำไผ่
เบอร์โทร : 061 0310552


นายองอาจ บุญเปรี้ยว
เลขา ฯ ประธานสภา อบต.คำไผ่
เบอร์โทร : 090 3606197


นายวิชิต แก้วใส
ส.อบต.หมู่ที่ 1
เบอร์โทร : 080 4806601


นายวันชัย สมชม
ส.อบต.หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 081 0012772


นางสาวพรสวรรค์ บริสุทธิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 088 7181522


นางสุธรรมา พรมจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 7


นายกุหลาบ พันธ์ดวง
ส.อบต.หมู่ที่ 8
เบอร์โทร : 090 9480388


นายพัตทนา โชติเชื้อวงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 065 2744750