องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางวนิดา รสหอม
ผู้อำนวยการกองคลัง


ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวจิตติมา พันธ์พิพัฒน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวจิตติมา พันธ์พิพัฒน์
รรท.เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวดารุวรรณ พันธ์พวง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้


นางวนิดา สีดีวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


นางสุทธิรักษ์ โสลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ