องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 6

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
วิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-Services   15 พ.ค. 2567 4
คู่มือการให้บริการศูนย์บริการร่วม (One Stop Service)   27 ธ.ค. 2566 44
คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2   1 พ.ย. 2565 58
คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1   1 พ.ย. 2565 53
คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 พ.ย. 2565 51
แผ่นพับคัดแยกขยะ 3 R   1 พ.ย. 2565 107
ร่วมมือ ร่วมใจ คัดแยกขยะ   1 พ.ย. 2565 88
พ่อของแผ่นดิน ร่มโพธิ์แห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   1 พ.ย. 2565 68
คู่มือการรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   3 ต.ค. 2565 400
คู่มือการขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำฯ)   26 พ.ค. 2558 46
คู่มือการขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำฯ)   26 พ.ค. 2558 38
คู่มือการขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำฯ   26 พ.ค. 2558 32
คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำ   26 พ.ค. 2558 42
คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว   26 พ.ค. 2558 46
คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ   26 พ.ค. 2558 30
คู่มือการโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ   26 พ.ค. 2558 41
คู่มือการรับชำระภาษีป้าย   26 พ.ค. 2558 46
คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   26 พ.ค. 2558 35
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   26 พ.ค. 2558 44
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   26 พ.ค. 2558 45
คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22 พ.ค. 2558 41