องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 12

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2   1 พ.ย. 2565 38
คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1   1 พ.ย. 2565 33
คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 พ.ย. 2565 33
แผ่นพับคัดแยกขยะ 3 R   1 พ.ย. 2565 42
ร่วมมือ ร่วมใจ คัดแยกขยะ   1 พ.ย. 2565 53
พ่อของแผ่นดิน ร่มโพธิ์แห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   1 พ.ย. 2565 39
คู่มือการรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   3 ต.ค. 2565 152
คู่มือการขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำฯ)   26 พ.ค. 2558 25
คู่มือการขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำฯ)   26 พ.ค. 2558 21
คู่มือการขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำฯ   26 พ.ค. 2558 18
คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำ   26 พ.ค. 2558 20
คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว   26 พ.ค. 2558 24
คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ   26 พ.ค. 2558 15
คู่มือการโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ   26 พ.ค. 2558 24
คู่มือการรับชำระภาษีป้าย   26 พ.ค. 2558 24
คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   26 พ.ค. 2558 17
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   26 พ.ค. 2558 28
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   26 พ.ค. 2558 24
คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   22 พ.ค. 2558 24