องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

กองส่งเสริมการเกษตร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองส่งเสริมการเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร


นางสาวเบญจมาศ แสงใส
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


จ่าสิบเอก ดร.วสันต์ วรเจริญ
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ รับผิดชอบงานการเกษตร


นายวีรพงษ์ คำแพง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร