องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

 

สภาพทั่วไป
        ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ  9 กิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยบง บริเวณพิกัด VC 427775 ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางลำห้วยบง กึ่งกลางลำห้วยโพธิ์ สิ้นสุดที่ลำห้วยขมิ้น บริเวณพิกัด VC 517765 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตรทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญโดยมีแนวเขตเริ่มจากลำห้วยขมิ้น บริเวณพิกัด VC 517765 ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยเซบาย สิ้นสุดที่บริเวณกุดหิน บริเวณพิกัด VC 496727 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 4.4 กิโลเมตรทิศใต้ ติดกับ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธรโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำเซบาย บริเวณพิกัด VC 496727 ไปทางทิศตะวันตก ตามกึ่งกลางลำห้วยบ้าน สิ้นสุดบริเวณพิกัด VC404746 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร
        ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธรโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำห้วยบ้าน บริเวณพิกัด VC 404746 ไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งกลางสันเขาภูกอย กึ่งกลางลำห้วยบง ถึงบริเวณพิกัด VC 427775 สิ้นสุดที่ลำห้วยตุ บริเวณพิกัด VC 426795 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร

เนื้อที่
        ตำบลคำไผ่ มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 33.32 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ
        ลักษณะทั่วไปเป็นที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งเป็นดินปนหินลูกรัง

จำนวนหมู่บ้าน  มี  9  หมู่บ้าน
        จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.คำไผ่ ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 และหมู่ที่ 9

ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไทยเจริญ 9 กิโลเมตร

         ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธรโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยบง บริเวณพิกัด VC 427775 ไปทางทิศตะวันออก ตามกึ่งกลางลำห้วยบง กึ่งกลางลำห้วยโพธิ์ สิ้นสุดที่ลำห้วยขมิ้น บริเวณพิกัด VC 517765 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 10 กิโลเมตร
         ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญโดยมีแนวเขตเริ่มจากลำห้วยขมิ้น บริเวณพิกัด VC 517765 ไปทางทิศใต้ ตามกึ่งกลางลำห้วยเซบาย สิ้นสุดที่บริเวณกุดหิน บริเวณพิกัด VC 496727 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 4.4 กิโลเมตร
         ทิศใต้ ติดกับ ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธรโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำเซบาย บริเวณพิกัด VC 496727 ไปทางทิศตะวันตก ตามกึ่งกลางลำห้วยบ้าน สิ้นสุดบริเวณพิกัด VC404746 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร
         ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธรโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำห้วยบ้าน บริเวณพิกัด VC 404746 ไปทางทิศเหนือ ตามกึ่งกลางสันเขาภูกอย กึ่งกลางลำห้วยบง ถึงบริเวณพิกัด VC 427775 สิ้นสุดที่ลำห้วยตุ บริเวณพิกัด VC 426795 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 8 กิโลเมตร

สภาพสังคม
การศึกษา
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 4 แห่ง
-  โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 2 แห่ง
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
-  โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน / ห้องสมุดประชาชน 9 แห่ง
 
สถาบันและองค์กรปกครองทางศาสนา
-  วัด / สำนักสงฆ์ 7/1 แห่ง 
-  มัสยิด           - แห่ง
-  ศาลเจ้า        - แห่ง
-  โบสถ์           - แห่ง
 
สาธารณสุข
-  โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง   - แห่ง
-  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
-  สถานพยาบาลเอกชน 1 แห่ง
-  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
 
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100
ความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน
-  สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง
-  ตำรวจบ้าน 5 นาย
- หน่วยกู้ชีพ 10 คน
 
 การบริหารพื้นฐาน
1 การคมนาคม
-  ถนนสายบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ – อำเภอไทยเจริญ  ระยะทาง   9  กม. เป็นถนนลาดยาง 
   บางส่วน
-  ถนนสายบ้านคำไผ่เหนือ – อำเภอไทยเจริญ  ระยะทาง   10  กม. เป็นถนนลาดยางบางส่วน
-  ถนนสายบ้านคำไผ่เหนือ – อำเภอเลิงนกทา  ระยะทาง   16  กม. เป็นถนนลาดยางตลอดสาย
2 การโทรคมนาคม
-  ทีทำการไปรษณีย์  โทรเลข (เอกชน) - แห่ง
-  โทรศัพท์สาธารณะ 14 แห่ง
3 การไฟฟ้า
-  ไฟฟ้าเข้าถึง 9 แห่ง
-  ประชาชนที่ใช้ไฟฟ้า1,064 ครัวเรือน (4,753 คน)
4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
-  ลำน้ำ , ลำห้วย 5 สาย
-  บึง , หนอง และอื่น ๆ 9 แห่ง
5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-  ฝาย 10 แห่ง
- 10 -
-  บ่อน้ำตื้น 42 แห่ง
-  บ่อบาดาล 34 แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน 11 แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำนา,ทำไร่) และมีอาชีพเสริม คือ ทอผ้า
ทอสื่อกก  และเลี้ยงสัตว์
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่
-  ธนาคาร - แห่ง
-  โรงแรม - แห่ง
-  ปั้มน้ำมัน และก๊าช 11 แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
-  โรงสีข้าว 84 แห่ง
-  สหกรณ์ร้านค้า   8 แห่ง
-  ร้านค้า 14 แห่ง
-  ตลาดชุมชน   1 แห่ง
-  ร้านซ่อมจักรยานยนต์   5   แห่ง
-  ร้านเสริมสวย   3 แห่ง
 
  ข้อมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
-  ในพื้นที่ตำบลคำไผ่ มีทรัพยากรน้ำ มีฝายน้ำล้นขนาดใหญ่ สามารถพัฒนาเป็นเขตเกษตรกรรมโดยการสร้างคลองชลประทานผ่านพื้นที่การเกษตร
-  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชน  คือ ต้นกก และไม้ไผ่
มวลชนจัดตั้ง
-  ลูกเสือชาวบ้าน                     1 รุ่น จำนวน 150 คน
-  ไทยอาสาป้องกันชาติ             1 รุ่น จำนวน  50 คน
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน  96 คน
วันที่ : 26 มกราคม 2560   View : 1522