องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 17

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.คำไผ่   20 มี.ค. 2566 27
ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของ อบต.คำไผ่   20 มี.ค. 2566 28
แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำฯ   20 มี.ค. 2566 32
มาตรการป้องกันการรับสินบน   1 พ.ย. 2565 34
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   1 พ.ย. 2565 32
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   5 ต.ค. 2565 24
ประมวลจริยธรรม อบต.คำไผ่   13 ม.ค. 2565 41
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 ต.ค. 2564 37
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 63   25 ก.พ. 2563 32
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 63   25 ก.พ. 2563 41
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส   1 ต.ค. 2562 29
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   30 เม.ย. 2561 31
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม   8 พ.ย. 2560 28
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   10 พ.ค. 2560 30
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   9 ม.ค. 2560 42
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   9 ม.ค. 2560 35