องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 8

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   1 ธ.ค. 2566 19
รายงานผลดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส   6 พ.ย. 2566 12
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.คำไผ่   20 มี.ค. 2566 48
ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของ อบต.คำไผ่   20 มี.ค. 2566 48
แนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำฯ   20 มี.ค. 2566 69
มาตรการป้องกันการรับสินบน   1 พ.ย. 2565 51
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   1 พ.ย. 2565 45
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   5 ต.ค. 2565 103
ประมวลจริยธรรม อบต.คำไผ่   13 ม.ค. 2565 70
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   1 ต.ค. 2564 57
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 63   25 ก.พ. 2563 47
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 63   25 ก.พ. 2563 110
ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใส   1 ต.ค. 2562 47
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   30 เม.ย. 2561 52
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม   8 พ.ย. 2560 48
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   10 พ.ค. 2560 49
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   9 ม.ค. 2560 58
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   9 ม.ค. 2560 49