องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่


คำขวัญ

“ตำบลคำไผ่ น้ำใสลำเซ ประเพณีเก่าแก่ ขบวนแห่กลองยาว ถิ่นข้าวพันธุ์ดี มากมีหัตถกรรม น้อมนำประชาธิปไตย”


วิสัยทัศน์ 

“เป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง”


พันธกิจ

ภารกิจหลักที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
ภารกิจหลักที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้จน ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ภารกิจหลักที่ 3 การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภารกิจหลักที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความรู้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตร
ภารกิจหลักที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
2.บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย
3.บ้านเมืองร่มรื่นและน่าอยู่
4.ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
5.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน
7.ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
8.อนุรักษ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
9.พัฒนาสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น
10.ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
11.ปรับปรุงระบบการให้การบริการประชาชนให้รวดเร็วและมีความพึงพอใจ

 

วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565   View : 1031