องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางแสนพันธ์ หาริชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
เบอร์โทร : 0622656624


นางสาวเสาวณีย์ บุศยอำคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทร : 0922511107


จ่าเอกคเณศ คงอุ่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


สิบเอกคมศักดิ์ ป้องศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางเอื้องไพร มูลสาร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางวาสนา อุปชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายบุญเย็น มีสิทธิ์
นักการภารโรง


นายยุทธชัย รักป้อง
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง


นายสิริวัช เพ็งพาทย์
คนงานทั่วไป


นายจันทกรณ์ พรมจันทร์
คนงานทั่วไป


นายณัฐพงษ์ มานะพระ
คนงานทั่วไป


นายศุภมงคล ศรีรังกรณ์
คนงานทั่วไป