องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายลำเพอ บริสุทธิ์
นายก อบต.คำไผ่
เบอร์โทร : 080 0031320


นายกิตติพงศ์ ลุณบุตร
รองนายก อบต.คำไผ่
เบอร์โทร : 087 4442752


นายรังสรรค์ เหมณี
รองนายก อบต.คำไผ่
เบอร์โทร : 095-7812171


นายบุณธวัช โสตรแก้ว
เลขานุการนายก อบต.คำไผ่
เบอร์โทร : 097-3346777