องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 23

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ปี2567 12 มิ.ย. 2567 3
กำหนดการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 12 มี.ค. 2567 229
ประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 23 ม.ค. 2567 273
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 16 ม.ค. 2567 266
ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปหรือบุคคลภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ประจำปี 2567 2 ม.ค. 2567 260
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ พ.ศ.๒๕๖๖ 27 ต.ค. 2566 311
โครงการฝึกอบรมอาชีพ"การทำไม้กวาดจากพลาสติกเหลือใช้" 25 ก.ย. 2566 343
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 9 ส.ค. 2566 341
โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 24 ก.ค. 2566 594
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 10 ก.ค. 2566 206
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ 3 ก.ค. 2566 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 19 มิ.ย. 2566 206
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปี 2566 28 เม.ย. 2566 194
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 28 เม.ย. 2566 146
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 31 มี.ค. 2566 161
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 16 ก.พ. 2566 201
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 9 ก.พ. 2566 176
ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ประจำปี 2566 31 ม.ค. 2566 163
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.คำไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 13 ม.ค. 2566 115
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 ม.ค. 2566 138
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 29 ธ.ค. 2565 403
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27 ธ.ค. 2565 144
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจำปี 2566 23 ธ.ค. 2565 160
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566 23 ธ.ค. 2565 135
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ 1 พ.ย. 2565 86
องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 27 ต.ค. 2565 92
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 19 ก.ย. 2565 42
ขอเชิญร่วมเที่ยวงานสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟประจำปี 2565 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 6 เม.ย. 2565 494
องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ จัดตั้งศูนย์พักคอย 15 มี.ค. 2565 157
ขอเชิญชวนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 มี.ค. 2565 135