องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 10

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ พ.ศ.๒๕๖๖ 27 ต.ค. 2566 40
โครงการฝึกอบรมอาชีพ"การทำไม้กวาดจากพลาสติกเหลือใช้" 25 ก.ย. 2566 3
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 9 ส.ค. 2566 62
โครงการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ 24 ก.ค. 2566 3
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 10 ก.ค. 2566 99
ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 19 มิ.ย. 2566 76
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ปี 2566 28 เม.ย. 2566 79
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 28 เม.ย. 2566 71
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 31 มี.ค. 2566 75
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2567 16 ก.พ. 2566 103
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 9 ก.พ. 2566 94
ขอเชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ประจำปี 2566 31 ม.ค. 2566 72
ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.คำไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 13 ม.ค. 2566 51
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4 ม.ค. 2566 58
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 29 ธ.ค. 2565 214
งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 27 ธ.ค. 2565 80
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีประจำปี 2566 23 ธ.ค. 2565 79
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566 23 ธ.ค. 2565 50
ฐานข้อมูลตลาดในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ 1 พ.ย. 2565 35
องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่่ ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนัก เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด 27 ต.ค. 2565 26
ขอเชิญร่วมเที่ยวงานสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟประจำปี 2565 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 6 เม.ย. 2565 79
องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ จัดตั้งศูนย์พักคอย 15 มี.ค. 2565 75
ขอเชิญชวนประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 มี.ค. 2565 77
ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 ม.ค. 2564 94