องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายประสิทธิ์ พันธ์ภักดิ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
นายช่างโยธา


นายเรืองวัฒน์ ทาระขจัด
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายวีระศักดิ์ โชติเนตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า