องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

สวนสาธารณะหนองผักแว่น ม.6 บ้านพอก ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: สวนสาธารณะหนองผักแว่น ม.6 บ้านพอก ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สวนสาธารณะหนองผักแว่น พื้นที่ตั้ง ม.6 บ้านพอก ตำบลคำไผ่  อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ได้พัฒนาและจัดให้มีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติ หรือชุมชนตามธรรมชาติ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าแวะเที่ยวชมและเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์และสวยงาม
วันที่ : 21 มิถุนายน 2566   View : 62