องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 15

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565   25 ต.ค. 2565 37
รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   6 ต.ค. 2565 34
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   6 ต.ค. 2565 49
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ปีงบประมาณ 2565   25 ก.ค. 2565 29
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565   12 เม.ย. 2565 31
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประงบประมาณ 2565   7 เม.ย. 2565 44
รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 - มี.ค.65)   30 มี.ค. 2565 37
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564   24 ก.พ. 2565 29
รายงานงบการเงินประจำปี 2564   24 ก.พ. 2565 42
งบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1) ประจำปี 2565   11 ม.ค. 2565 34
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ ๒ (๑ ม.ค.๒๕๖๔ -๓๑ มี.ค.๒๕๖๔   31 มี.ค. 2564 28
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (6 เดือนแรก)   31 มี.ค. 2564 32
งบแสดงผลการดำเนินงานการจ่ายเงินรายรับ ไตรมาศที่ ๑ (๑ ต.ค.๖๓ -๓๑ ธ.ค.๖๓   30 ธ.ค. 2563 38
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือน ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563   15 เม.ย. 2563 31
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 63 - มีนาคม 63)   31 มี.ค. 2563 59
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 62 - ธันวาคม 62)   30 ธ.ค. 2562 37
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   30 ก.ย. 2562 35
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   28 ธ.ค. 2561 35
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   12 ต.ค. 2560 38