องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   1 ธ.ค. 2565 29
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น   1 พ.ย. 2565 60
คู่มืองานสารบรรณ   1 พ.ย. 2565 41
คู่มือ ITA Manual 2022 Master   1 พ.ย. 2565 33
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 พ.ย. 2565 36
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน   1 พ.ย. 2565 40
คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ   1 พ.ย. 2565 46
คู่มือแนวทางการจัดทำหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 พ.ย. 2565 37
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556   1 พ.ย. 2565 42
คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   1 พ.ย. 2565 36
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง   1 พ.ย. 2565 40
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   1 พ.ย. 2565 32
คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน   1 พ.ย. 2565 44
คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)   1 พ.ย. 2565 46
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   1 พ.ย. 2565 39
คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   1 พ.ย. 2565 52
คู่มีอการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม   1 พ.ย. 2565 36
คู่มือมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก   30 พ.ย. 2561 39
คู่มือมาตรฐานทั่่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก   15 ส.ค. 2561 35