องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 13

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล   20 เม.ย. 2566 48
ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของ อบต.คำไผ่   20 มี.ค. 2566 38
แนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของ อบต.คำไผ่ที่ควรทำหรือไม่ควรทำฯ   20 มี.ค. 2566 33
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม   1 พ.ย. 2565 31
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2564   30 ก.ย. 2564 34
รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2563   8 ก.พ. 2564 36
การประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 64   1 ก.พ. 2564 39