องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
เวทีประชาคม การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ในการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลค.....

6 ต.ค. 2566 94
การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ คณะกรรมการติดต.....

24 เม.ย. 2566 459
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ คณะกรรมการ.....

10 ก.พ. 2566 287
การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 โดยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ร่วมกับสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ คณะกรรมการ.....

28 พ.ย. 2565 152
กิจกรรมการตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก : EIT ประจำปี 2565

วันทีี่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๑.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกค์ประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ นายเนตร บุ.....

22 มี.ค. 2565 98
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ม.8 ตำบลคำไผ่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ นำโดย นายประสิทธิ์ พันธ์ภักดิ์ตำแหน่ง รองปลัดอง.....

7 ม.ค. 2564 136