องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: การประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 -มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ จำนวนทั้วหมด 12 คน เข้าร่วมประชุม 8 คน โดยมีนายวีระ  เดชเสน (ผู้แทนประชาคม ม.9)   เป็นประธานในการประชุมได้ประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 และประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับทราบและเสนอความเห็น เพื่อนำไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประกาศลงในเว็ปไชต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ตามขั้นตอนแห่งระเบียบฯ
วันที่ : 24 เมษายน 2566   View : 127