องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ จำนวน 15 คน และสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ จำนวน 8 คน ผู้ใหญ่บ้าน 5 คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล - คน หัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 คน อาสาสมัครสาธารณสุุข(อสม.) 1 คน  สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 2 คน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 2 คน กลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล 5 คน จำนวน 25 คน ร่วมกันดำเนินการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาโครงการต่างๆร่วมกัน โดยมี นายลำเพอ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ เป็นประธานในการประชุม  ในการนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อนำไปประกาศใช้และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
 
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566   View : 87