องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน วันที่ ผู้ชม
อบต.คำไผ่ รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.นายลำเพอ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่.....

9 ธ.ค. 2565 106
นายก อบต.คำไผ่ เรียกประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายณรงค์ อยู่สุข ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ได้เป็นประธานในกา.....

5 ก.พ. 2564 95
พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรสำหรับผู้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำลคำไผ่ ได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่นางแสนพันธ์ หาริชั.....

2 ธ.ค. 2563 57