องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

นายก อบต.คำไผ่ เรียกประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: นายก อบต.คำไผ่ เรียกประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายณรงค์ อยู่สุข ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน ประกอบด้วยรองนายก อบต.คำไผ่ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ซึ่งในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฎิบัติ นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อต้องการปรับปรุง และพัฒนาให้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564   View : 96