องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

อบต.คำไผ่ รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: อบต.คำไผ่ รับมอบประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.นายลำเพอ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ มอบหมายให้ นางแสนพันธ์ หาริชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทร์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) ในโอกาสนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ ได้เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระดับ AA จากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรด้วย
วันที่ : 9 ธันวาคม 2565   View : 106