องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 54

หัวข้อ :: การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

                  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่  ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2566 และเพื่อพิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 13) 
โพสโดย : สป.   วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566   View : 246
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :