องค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่

Khamphai Subdistrict Administrative Organization

มอบขยะอันตรายเพื่อกำจัดให้ถูกวิธี


ออนไลน์ : 17

Gallery :: มอบขยะอันตรายเพื่อกำจัดให้ถูกวิธี
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายลำเพอ บริสุทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำไผ่ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี นิลวรรณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ร่วมส่งมอบขยะอันตรายให้องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566   View : 20